Lopende projecten

Komt mijn project in aanmerking?

Er zijn twee verschillende projecten die de stichting ondersteunt. Commerciele projecten en not for profit projecten. Er is geen ondersteuning mogelijk van individuele particulieren.

In augustus 2022 tekende de stichting haar eerste overeenkomst met Pro Bono Connect voor een ondersteuning van drie jaar.

COMMERCIËLE PROJECTEN


Allemansrecht

De stichting kan verschillende vormen van financiering aanbieden. Hoewel zij een ideel doel heeft zal financiering op zakelijke gronden plaatsvinden. Voordelen om met ons samen te werken zijn dat wij niet in eerste instantie uit zijn op een zo hoog mogelijk rendement. De stichting heeft ook geen vaste horizon voor haar vertrek (de exit).

Belangrijk is dat een commercieel project bijdraagt aan de algehele doelstelling van de stichting Tegelijk is voor een bedrijf van belang dat er binnen afzienbaren termijn zicht is op een duidelijk levensvatbaar bedrijfsmodel. De stichting doet niet aan verliesfinanciering of aanvragen die in de basis slechts gericht zijn op het voorzien van een inkomen voor de aanvrager.

AANDELENKAPITAAL


Allemansrecht

De stichting neemt alleen deel:

  • in organisaties waar het management zelf een risicodragen belang heeft.
  • voor een minderheid van de aandelen, bij voorkeur niet meer dan 40%
  • in bedrijven die akkoord gaan met een gedelegeerd commissaris namens de stichting

LENINGEN OF BORGSTELLINGEN


Allemansrecht

De stichting kan (achtergestelde) leningen of borgstellingen afgeven. De ogranisatie dient voldoende zekerheid te kunnen bieden voor de lning. Er zal een zakelijke rente en aflossingstermijn afgesproken worden. De maximale looptijd voor een lening is vijf jaar.